Jak zacząć formację?

Kandydat z archidiecezji katowickiej:

  • zgłasza się (można skorzystać z formularza u dołu tej strony) do dyrektora Ośrodka w celu sprawdzenia, czy nie występują nieprawidłowości do święceń oraz spełnione są warunki formalne (zwłaszcza zgoda żony; ponadto w archidiecezji katowickiej formację do diakonatu stałego mogą podjąć mężczyźni przed ukończeniem 55 roku życia); zgłoszenie powinno nastąpić nie później, niż w maju roku, w którym ma się rozpocząć formacja (każdy cykl formacyjny rusza w październiku);
  • zwraca się z pisemną prośbą do arcybiskupa katowickiego o dopuszczenie do formacji do diakonatu stałego w Ośrodku; w prośbie zawiera lub do niej dołącza curriculum vitae uwzględniające zwłaszcza odbytą formację zaangażowanie w życie Kościoła;
  • uzyskuje pisemną zgodę żony na podjęcie formacji do diakonatu stałego i dołącza ją do wyżej wymienionej prośby;
  • uzyskuje pisemną opinię własnego proboszcza o swojej zdatności do podjęcia formacji do diakonatu stałego i dołącza ją do wyżej wymienionej prośby;
  • wraz z własnym proboszczem udaje się na rozmowę z arcybiskupem katowickim, po której arcybiskup podejmuje decyzję o dopuszczeniu do formacji.

Po dopuszczeniu do formacji aspirant składa w Ośrodku następujące dokumenty (wystarczą uwierzytelnione przez notariusza kurii kopie):

  • akt chrztu (z potwierdzeniem bierzmowania i ewentualnego małżeństwa);
  • curriculum vitae (jeśli nie było dołączone do prośby, o której była mowa wyżej);
  • dyplom studiów teologicznych (lub innych istotnych z punktu widzenia formacji);
  • zaświadczenia ewentualnego przyjęcia posług lektoratu lub akolitatu.

Kandydaci spoza archidiecezji katowickiej

mogą podjąć formację w Ośrodku Formacji Diakonów Stałych na podstawie skierowania wydanego przez własnego biskupa (lub wyższego przełożonego wspólnoty życia konsekrowanego). Ponadto kandydat przedstawia (wymienione wyżej) dokumenty. Do formacji przyjmuje dyrektor Ośrodka i w razie potrzeby zwraca się do biskupa kandydata z prośbą o wyznaczenie opiekuna formacji w macierzystej wspólnocie oraz o zatwierdzenie wybranego przez kandydata kierownika duchowego. Posługi lektoratu i akolitatu (oraz admissio) kandydat przyjmuje w macierzystej diecezji.

UWAGA!

Kandydatów zdecydowanych na rozpoczęcie formacji prosimy o przesłanie informacji o sobie wg schematu podanego niżej.

W przypadku kandydatów spoza archidiecezji katowickiej: prosimy o nadesłanie tych informacji tylko w przypadku SKIEROWANIA własnego biskupa do formacji w katowickim Ośrodku.

INFORMACJE, które podaje zgłaszający się kandydat:

imię:

nazwisko:

adres e-mail:

telefon:

adres pocztowy:

diecezja:

parafia:

data urodzenia:

stan życia:

jeśli dotyczy: imię żony, jej wiek, wykształcenie, zawód wykonywany i ewentualne zaangażowanie kościelne, odbyta formacja…:

jeśli dotyczy: staż małżeński (lata):

jeśli dotyczy: dzieci (proszę podać imiona i wiek):

wykształcenie:

zawód wykonywany (i ewentualnie charakter działalności firmy):

jeśli dotyczy: uczestnictwo we władzach fundacji, stowarzyszeń, radach nadzorczych spółek itd. (co najmniej nazwa i rodzaj działalności oraz pełniona funkcja):

krótki opis drogi dojścia do decyzji o podjęciu formacji do diakonatu stałego:

opis swojego zaangażowania zaangażowanie w parafii / Kościele lokalnym:

wykształcenie w zakresie teologii:

zaawansowanie w studiach teologicznych (rok, gdzie odbywane):

ewentualna formacja w seminarium duchownym / nowicjacie:

pragnienie rozpoczęcia formacji omówiłem (i uzyskałem wstępną zgodę) z: [żoną, proboszczem, kierownikiem duchowym]